Your browser does not support JavaScript!

 

ichtl2019

 
 2019 觀光餐旅休閒國際學術研討會
           ─人工智慧的衝擊與教育因應
  

 

首頁 > 領域與論題
領域與論題

研討會議題

  • 觀光餐旅休閒管理
  • 永續發展
  • 創新管理
  • 創業管理
  • 人工智慧在觀光餐旅休閒之應用
  • 觀光餐旅休閒教育與訓練
  • 觀光餐旅休閒新議題
  • LOHAS產業相關議題 (家政、生活應用科學、民生、食品科學、幼保、美容等議題)