Your browser does not support JavaScript!

 

ichtl2019

 
 2019 觀光餐旅休閒國際學術研討會
           ─人工智慧的衝擊與教育因應
  

 

submit full paper
僅限會員可以瀏覽,如果您尚未登入,請先登入,如果您尚未註冊,請點這裏註冊.